Love og regler

Love og regler§1


Foreningens navn: Sejs/Svejbæk Borgerforening


§2


Foreningens formål: Borgernes fælles interesse.


§3


Generalforsamlingen har i alle foreningens anliggender den højeste myndighed. Almindelig stemmeflertal bestemmer udfaldet af foreliggende sager; vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal for vedtagelse. Blanke stemmer anses som ugyldige.


Alle valg og afstemninger foregår ved håndsoprækning, men ethvert fremmødt medlem kan på generalforsamlingen forlange skriftlig afstemning. Ethvert fremmødt enkeltmedlem er stemmeberettiget, mens husstandsmedlemmer kan give fremmøde med to stemmeberettigede. Stemmeafgivelse kan kun ske ved personligt fremmøde.


Ordinær generalforsamling er åben for enhver , der er bosiddende i Sejs /Svejbæk området, men kun medlemmer har stemmeret.


Ekstraordinær generalforsamling er lukket for andre end medlemmer. Forhandlingerne og afstemningsresultaterne indføres i protokollen.


§4


Som medlem kan optages enhver borger samt evt. dennes husstand, som inkluderer ægtefælle eller samlever og hjemmeboende børn under 18 år. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, som er fyldt 18 år.


§5


Kontingenter fastsættes af generalforsamlingen.


§6


Regnskabsåret er fra den 1. juli til den følgende 30. juni, begge dage incl. Afsluttet regnskab forelægges til revision senest 3 uger før generalforsamlingen.


§7


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig indsendes til bestyrelsen senest 5 dage før afholdelsen.


Generalforsamlingen afholdes med mindst 14 dages varsel.


Indkaldelse til generalforsamling sker med husstandsomdelte tryksager, skrivelser eller aviser i Sejs / Svejbæk området og / eller skriftlig til medlemmernes senest registrerede adresser.


Medlemmer bosat udenfor Sejs /Svejbæk området tilsendes en kopi af indkaldelsen til senest registrerede adresse.


Indkaldelsen skal indholde dagsorden.


På den ordinære generalforsamling er dagsordenen:
1. Valg af dirigent.


2. Beretning ved formanden eller dennes stedfortræder


3. Regnskab ved kassereren eller dennes stedfortræder


4. Forslag


a. Afstemning om bestyrelsens forslag


b. Afstemning om indkomne forslag.


5. Fremtidigt arbejde.


6. Fastsættelse af næste års kontingent.


7. Valg.


a. Valg til bestyrelse samt suppleanter.


b. Valg til revision samt suppleanter


8. Eventuelt.


Regnskabet kan af medlemmer rekvireres / afhentes fra senest 8 dage før generalforsamlingen.


§8


Bestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, således at der på lige årstal afgår 3 og på ulige årstal afgår 4 medlemmer. Formanden vælges af generalforsamlingen.


Endvidere vælges 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for et år ad gangen. Et medlem der ikke er til stede, kan vælges, såfremt der foreligger skriftligt tilsagn.


§9


Bestyrelsen afholder møde en gang hvert kvartal og i øvrigt så ofte, den finder det nødvendigt. Behandlingerne indføres i forhandlingsprotokol.


§10


Ved foreningens sammenkomster er ethvert medlem, på forlangende, pligtig til at forevise gyldig kvittering for medlemskab.


§11


Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller 1/3 af medlemmerne begærer det.


Foreningens ophævelse kan kun vedtages med minimum 2/3 flertal på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 8 og højest 60 dages mellemrum.


Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme terminer som en ordinær generalforsamling.
Log ind | Sejs Svejbæk BorgerforeningVores samarbejds partner