Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; SMExternalModulesModule has a deprecated constructor in /customers/8/c/c/sejssvejbaek.dk/httpd.www/extensions/SMExternalModules/SMExternalModules.classes.php on line 16 Love
Forside, det er her, det sker Hvem er vi Teater Boerneteater Pensionistfest Fastelavn Skovrensning Skt. Hans Torvedag Christine Prisen Lotterispil Kunst-udstilling Sodavands-disco Jule-marked Julens Glaeder Love og regler Link Kontakt bestyrelsen Det skrev de
Love for

Sejs/Svejbæk Borgerforening

§1

Foreningens navn: Sejs/Svejbæk Borgerforening

§2

Foreningens formål: Borgernes fælles interesse.

§3

Generalforsamlingen har i alle foreningens anliggender den højeste myndighed.

Almindelig stemmeflerhed bestemmer udfaldet af foreliggende sager ; vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal af fremmødte for vedtagelse. Alle valg og afstemninger foregår ved håndsoprækning, men ethvert fremmødt medlem kan på generalforsamlingen forlange skriftlig afstemning. Blanke stemmer anses som ugyldige.

Ethvert fremmødt enkeltmedlem er stemmeberettiget, mens husstandsmedlemmer kan give fremmøde med to stemmeberettigede. Stemmeafgivelse kan kun ske ved personligt fremmøde.

Ordinær generalforsamling er åben for enhver , der er bosiddende i Sejs – Svejbæk området , men kun medlemmer har stemmeret.

Ekstraordinær generalforsamling er lukket for andre end medlemmer.

Forhandlingerne og afstemningsresultaterne indføres i protokollen.

§4

Som medlem kan optages enhver borger samt evt. dennes husstand, som inkluderer ægtefælle eller samlever og hjemmeboende børn under 18 år. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, som er fyldt 18 år.

§5

Kontingenter fastsættes af generalforsamlingen.

§6

Regnskabsåret er fra den 1. juli til den følgende 30. juni, begge dage incl. Afsluttet regnskab forelægges til revision senest 3 uger før generalforsamlingen.

§7

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned.

Forslag , som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig indsendes til bestyrelsen senest 5 dage før afholdelsen.

Generalforsamlingen afholdes med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelse til generalforsamling sker med husstandsomdelte tryksager , skrivelser eller aviser i Sejs – Svejbæk området og / eller skriftlig til medlemmernes senest registrerede adresser.

Medlemmer bosat udenfor Sejs – Svejbæk området tilsendes en kopi af indkaldelsen til senest registrerede adresse.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

På den ordinære generalforsamling er dagsordenen :

1: valg af dirigent

2: Beretning. – Formanden eller dennes stedfortræder aflægger beretning om foreningen.

3: Regnskab. – Kassereren eller dennes stedfortræder aflægger regnskab for foreningen.

4: Forslag. a. afstemning om bestyrelsens forslag

                    b. afstemning om indkomne forslag.

5: Fremtidigt arbejde

6: Fastsættelse af næste års kontingenter.

7: Valg – a. Valg til bestyrelse samt suppleanter.

                 b. Valg til revision samt suppleant.

8: Eventuelt.Regnskab kan af medlemmer rekvireres/ afhentes fra senest 8 dage før generalforsamlingen.

§8

Bestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.

Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. Således at der på lige årstal afgår 4 medlemmer deriblandt formanden  og på ulige årstal afgår 3 medlemmer deriblandt kassereren .

Endvidere vælges 2 suppleanter , 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for et år ad gangen.

Et medlem , der ikke er til stede , kan vælges , såfremt der foreligger skriftligt tilsagn.

§9

Tegningsregel :  -  Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende , at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank-/ girokonti hver for sig.

§10

Bestyrelsen afholder møde en gang hvert kvartal og i øvrigt så ofte , den finder det nødvendigt.Forhandlingerne indføres i en forhandlingsprotokol.

§11

Ved foreningens sammenkomster er ethvert medlem , på forlangende , pligtig til at forevise gyldig kvittering for medlemskab.


§12
Ekstraordinær  generalforsamling kan afholdes , når bestyrelsen ønsker det, eller 1/3 af medlemmerne begærer det.

Foreningens ophævelse kan kun vedtages med minimum 2/3 flertal på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 8 og højest 60 dages mellem rum.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme terminer som en ordinær generalforsamling. 

Revideret udgave af foreningens love af 14. september 1960, vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 22. marts 2018.

       Maja H. Gulbæk – formand /   Kaj Sørensen - dirigentLog ind | Sejs SvejbŠk Borgerforening